Algemene en Leveringsvoorwaarden Huren BonGo Solar

Algemene Voorwaarden Bongo Solar B.V. Huur Levering aan Particulieren (niet-zakelijke) Klant

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Verhuurder.
Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen Klant en Verhuurder, waarin de afspraken over de Huur van het Zonnestroomsysteem en aanverwante diensten zijn vastgelegd.
Huurprijs: De periodiek verschuldigde vergoeding voor het Zonnestroomsysteem zoals in de Huurovereenkomst overeengekomen.
Installateur: De partij die namens Verhuurder het Zonnestroomsysteem aanbrengt op de Woning van de Klant.
Klant: De natuurlijke persoon, met wie Verhuurder de Huurovereenkomst is aangegaan of die een aanvraag voor een Huurovereenkomst dan wel een offerte bij Verhuurder heeft ingediend, ten behoeve van de huur van een Zonnestroomsysteem voor een Woning.
Partijen: Verhuurder en Klant. Schriftelijk: Zal tevens inhouden berichtenverkeer per e-mail of ander elektronisch dataverkeer, zoals internet.
Verhuurder: BonGo Solar Huur B.V dan wel één van haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b BW (zoals vermeld in de Huurovereenkomst) waarmee de Klant een Huurovereenkomst heeft gesloten.
Woning: Het in eigendom van Klant zijnde onroerende goed en/of perceel grond, waarop het Zonnestroomsysteem door de Installateur wordt aangebracht.
Zonnestroomsysteem: Alle onderdelen die samen de opwekking van zonne-energie mogelijk maken, waaronder begrepen de zonnepanelen, de omvormer(s) en het benodigde montage- en installatiemateriaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en Huurovereenkomsten gesloten met Verhuurder, alsmede alle rechtshandelingen die daarop betrekking hebben.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Huurovereenkomst en elke verwijzing naar de Huurovereenkomst houdt tevens een verwijzing in naar deze Algemene Voorwaarden, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt.
2.3. Van de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
2.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Huurovereenkomst, prevaleert de Huurovereenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming Huurovereenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Verhuurder zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. De Huurovereenkomst komt tot stand zodra de Klant een aanvraag daartoe heeft ingediend en Verhuurder de aanvaarding daarvan schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
3.3. Verhuurder behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor een (offerte voor een) Zonnestroomsysteem zonder opgaaf van redenen af te wijzen of deze slechts onder aanvullende voorwaarden in behandeling te nemen.
3.4. Als Verhuurder besluit een aanvraag niet in behandeling te nemen of onder aanvullende voorwaarden in behandeling te nemen, dan brengt zij de aanvrager hier schriftelijk van op de hoogte.
3.5. De Huurovereenkomst kan uitsluitend worden aangegaan door de eigena(a)r(en), die alleen of gezamenlijk het volledige eigendom heeft (hebben) van de Woning en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3.6. Verhuurder behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de eigendomsstatus van de Woning te controleren en een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren op de Klant. Op basis van de uitkomst hiervan is Verhuurder gerechtigd de aanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.
3.7. De Klant is verplicht volledige en correcte gegevens en informatie op te geven. Indien de Klant incorrecte of onvolledige gegevens en informatie heeft opgegeven kan de Verhuurder de Huurovereenkomst ontbinden zoals aangegeven in artikel 13.
3.8. Wij trekken een leeftijdsgrens voor het verstrekken van een HuurGroen pakket. Dit vanwege de looptijd van het pakket en investering op lange termijn voor zowel de verhuurder als de huurder. Deze grens is vastgesteld op 62 jaar. Echter wanneer de desbetreffende woning een tweede woningeigenaar van 62 jaar of jonger heeft, is er alsnog de mogelijkheid een HuurGroen pakket af te sluiten voor de woning.

Artikel 4. Werkvoorbereidingsbezoek

4.1. Indien dit door Verhuurder noodzakelijk wordt geacht kan Verhuurder na totstandkoming van de Overeenkomst kosteloos een werkvoorbereidingsbezoek uitvoeren om te controleren of de afspraken in de Huurovereenkomst haalbaar zijn. Dit kan zowel ter plaatse als telefonisch geschieden.
4.2. Partijen ieder afzonderlijk de Huurovereenkomst binnen zeven dagen na het werkvoorbereidingsbezoek opzeggen indien uit het werkvoorbereidingsbezoek blijkt dat de afspraken in de Huurovereenkomst niet haalbaar zijn doordat sprake is van een van de in artikel 4.3 genoemde situaties, dan kunnen.
4.3. De afspraken uit de Huurovereenkomst niet uitvoerbaar of haalbaar indien er bijvoorbeeld sprake is van:
a. Het plaatsen van een Zonnestroomsysteem technische- of veiligheidsrisico’s met zich brengt, bijvoorbeeld omdat het dak van de Woning te zwak is voor het Zonnestroomsysteem;
b. Het Zonnestroomsysteem in het geheel niet past of minder zonnepanelen op de Woning passen dan voorzien;
c. De bekabelingsroute in de Woning niet op een wijze gerealiseerd kan worden zoals in artikel
4.4 aangegeven; d. Er meerwerk nodig is om het Zonnestroomsysteem te kunnen monteren en installeren.
4.4. Verhuurder zal de bekabeling zo veel mogelijk via loze leidingen laten lopen. Indien geen loze leiding aanwezig is, zal Verhuurder ofwel de kabel door het trappenhuis laten lopen ofwel via de buitenzijde van de Woning. Deze keuze wordt te allen tijde aan de Klant voorgelegd.
4.5. Het Werkvoorbereidingsbezoek is slechts een inschatting of het Zonnestroomsysteem (volledig) op de Woning past en of montage mogelijk is en kan niet gelijk worden gesteld met een bouwkundige of technische keuring van de staat van het dak of van de Woning.

Artikel 5. Herroepingsrecht Zonnestroomsysteem

5.1. De Klant heeft de mogelijkheid om de Huurovereenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de wettelijke herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Verhuurder. De herroepingstermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag na totstandkoming van de Huurovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
5.2. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de Huurovereenkomst te wijzigen indien dit redelijkerwijs nodig is om veranderingen in wet en regelgeving omtrent Zonnestroomsystemen te laten aansluiten bij de afspraken van Partijen.

Artikel 6. Huur en eigendom

6.1. Tussen Partijen komt een Huurovereenkomst tot stand als bedoeld in artikel 7:201 BW.
6.2. Klant en Verhuurder komen uitdrukkelijk overeen dat het Zonnestroomsysteem geheel in eigendom blijft van Verhuurder en dat geen sprake zal zijn van natrekking of dat het Zonnestroomsysteem op enigerlei andere wijze bestanddeel van de Woning zal worden, ook niet na afloop van de Huurovereenkomst, tenzij de Klant het Zonnestroomsysteem tijdens of na afloop van de huurperiode van Verhuurder koopt op grond van een koopovereenkomst.
6.3. Indien in rechte komt vast te staan dat het Zonnestroomsysteem eigendom is of kan worden van de eigenaar van een Woning, dan zal de Klant kosteloos en op redelijke termijn na eerste verzoek van Verhuurder medewerking verlenen om de Huurovereenkomst zodanig aan te passen dat wordt aangesloten bij de bedoeling van Partijen, namelijk dat het Zonnesysteem eigendom van Verhuurder is, blijft of gaat toebehoren.
6.4. De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk:
a. Te begrijpen dat Verhuurder het Zonnestroomsysteem heeft aangeschaft zodat Verhuurder het eigendom van het Zonnestroomsysteem kan blijven behouden;
b. Te kiezen voor een constructie van Huur waarin de Klant geen eigenaar is of zal worden van het Zonnestroomsysteem, tenzij de Klant het Zonnestroomsysteem van Verhuurder koopt.
c. Te erkennen dat het Zonnestroomsysteem niet fysiek in de Woning wordt geïntegreerd en zonder beschadiging van betekenis kan worden verwijderd.
6.5. Nadat het Zonnestroomsysteem is geïnstalleerd, wordt de Klant houder van het Zonnestroomsysteem. Het Zonnestroomsysteem blijft in eigendom van Verhuurder. Verhuurder heeft het recht het eigendom aan een derde over te dragen. In een dergelijk geval zal Verhuurder de Klant hierover informeren.

Artikel 7. Installatie

7.1. De installatie van het Zonnestroomsysteem vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Verhuurder volgens geldende wet- en regelgeving.
7.2. Verhuurder is vrij om een ander dan het in de offerte vermelde merk, model of onderdeel van het Zonnestroomsysteem te leveren ten behoeve van de Installatie, mits dit andere merk of model ten minste gelijkwaardig is.
7.3. De door Verhuurder afgegeven termijnen voor aflevering en montage zijn altijd indicatief en kunnen daarom niet gelden of worden aangemerkt als fatale termijnen. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor eventueel door de Klant als gevolg van het niet halen van een termijn of uitblijven van installatie geleden schade. Verhuurder biedt geen compensatie voor tevergeefs opgenomen vrije dagen, gemiste omzetten/winsten, etc.
7.4. Verhuurder behoudt zich het recht voor om, zonder tot betaling van schadevergoeding gehouden te zijn:
a. de installatie van het Zonnesysteem te beëindigen of op te schorten, indien (ondanks het werkvoorbereidingsbezoek ter plaatse of op afstand):
i. het op de dag van installatie naar het oordeel van Verhuurder niet mogelijk is om het Zonnestroomsysteem veilig te installeren op het dak of in de meterkast
ii. er sprake is van een onvoorziene omstandigheid (bijvoorbeeld ziekte van de Installateur). Verhuurder zal de Klant hier minimaal twee uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip van installatie van op de hoogte stellen via de bij Verhuurder bekende contactgegevens.
iii. tijdens de Installatie blijkt dat het Zonnestroomsysteem naar het oordeel van Verhuurder (toch) niet op de Woning geïnstalleerd kan worden, indien meerwerk nodig is of indien de montage al dan niet vanuit technisch oogpunt onverstandig is.
b. De installatie van het Zonnestroomsysteem af te breken en/of de Huurovereenkomst te ontbinden indien Verhuurder van oordeel is dat:
i. De veiligheid van de Installateur in het geding is, bijvoorbeeld wegens een gevaarlijke situatie in de meterkast;
ii. De locatie niet/ niet afdoende bereikbaar is;
iii. De onderdelen van het Zonnestroomsysteem de locatie niet kunnen bereiken en/of de Klant onvoldoende medewerking verleent tijdens de installatie. De door de Verhuurder gemaakte kosten zullen in dit geval door de Klant moeten worden vergoed;
iv. De Klant niet voldoet aan de verplichtingen uit artikel 10. In dat geval komen alle door Verhuurder gemaakte kosten voor rekening van de Klant;
v. De Klant onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over hetgeen voor de installatie van het Zonnestroomsysteem relevant is, waaronder de staat van het dak, de Woning, de hoofdaansluiting, internetaansluiting en/of elektrische installatie) waardoor de montage niet plaats kan vinden of dient te worden afgebroken, of een extra bezoek nodig is. In dat geval komen alle door Verhuurder gemaakte kosten voor rekening van de Klant.
7.5. De Klant zal de Installateur alle mogelijke medewerking verlenen die nodig is voor de uitvoering van de montage en installatiewerkzaamheden, hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de locatie van montage veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is en (de onderdelen van) het Zonnestroomsysteem deze locatie ook kan respectievelijk kunnen bereiken.
7.6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan het dak (of de Woning of andere eigendommen van Klant), tenzij deze het directe gevolg is van een fout van Verhuurder of de Installateur en deze schade veroorzaakt is tijdens de montage van het Zonnestroomsysteem.
7.7. Indien Verhuurder aansprakelijk is voor schade aan de Woning als gevolg van de installatie, is de Klant verplicht Verhuurder en diens Installateur daarvan te informeren en in de gelegenheid te stellen zelf eerst de schade te laten opnemen en te herstellen.

Artikel 8. Onderhoud en reparaties

8.1. Reparatie en onderhoud zijn voor rekening van Verhuurder als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de Huurder storingen en defecten aan het Zonnestroomsysteem direct heeft gemeld aan Verhuurder;
b. Verhuurder verleend toestemming voor het uitvoeren van onderhoud of reparatie; en
c. het onderhoud of reparatie wordt uitgevoerd door een door Verhuurder erkende leverancier
d. er geen door of namens Verhuurder aangebrachte zegels en/of verzegeling door of namens Huurder zijn verbroken.
8.2. Verhuurder zal bij eventuele vervanging van onderdelen van het Zonnestroomsysteem zorgen voor minimaal gelijkwaardig materiaal.
8.3. Kosten als gevolg van reparatie en onderhoud die het resultaat zijn van nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de Klant komen voor rekening van de Klant.
8.4. Eigen reparatie en onderhoud van het Zonnestroomsysteem door de Klant is verboden en leidt tot verval van het recht op garantie.
8.5. Indien de Klant een onterechte melding van een beschadiging, defect of storing aan het Zonnestroomsysteem heeft gedaan en die beschadiging, defect of storing niet veroorzaakt is door of vanwege (de installatie van) het Zonnestroomsysteem, of indien de Klant op het afgesproken tijdstip niet thuis is dan wel de Installateur niet toelaat tot het Zonnestroomsysteem dan is Verhuurder gerechtigd de gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen.
8.6. Over de periode waarin onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft de Huurder de Huurprijs verschuldigd.

Artikel 9. Verplichtingen Verhuurder

9.1. Verhuurder verplicht zich een Werkend Zonnestroomsysteem te plaatsen en te laten functioneren conform de specificaties zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst.
9.2. Van een “Werkend Zonnestroomsysteem” is in ieder geval sprake indien:
9.2.1. De zonnepanelen zoals in de Huurovereenkomst overeengekomen zijn gemonteerd; en
9.2.2. de omvormer is aangesloten op het lichtnet en in staat is om wisselstroom te produceren.

Artikel 10. Verplichtingen van de Klant

10.1. Klant verplicht zich om:
10.1.1 Ervoor te zorgen dat de Klant tijdens het werkvoorbereidingsbezoek en de installatie van het Zonnestroomsysteem aanwezig is en voldoende gemachtigd is om te verifiëren dat de installatie correct heeft plaatsgevonden;
10.1.2. Ervoor te zorgen dat het dakdeel waarop het Zonnestroomsysteem wordt geplaatst in goede constructieve staat verkeert;
10.1.3. Ervoor te zorgen dat er geen asbest aanwezig is op de locatie waar het Zonnestroomsysteem zal worden geplaatst;
10.1.4. Te beschikken over een hoofdmeter die energie kan terug leveren. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor eventuele gemiste opbrengsten of gemaakte kosten door, of het niet goed functioneren van de hoofdmeter;
10.1.5. Te beschikken over een internetaansluiting, die de mogelijkheid biedt het Zonnestroomsysteem daarop aan te sluiten;
10.1.6. Ervoor te zorgen dat de Woning voortdurend ook is voorzien van een andere elektriciteitsaansluiting, waardoor de Woning nimmer afhankelijk is van het Zonnestroomsysteem en ook zonder het Zonnestroomsysteem bewoonbaar is.
10.1.7 Indien van toepassing, ervoor te zorgen tijdig te beschikken over benodigde goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen van verzekeraars, hypotheekverstrekkers, overheidsinstanties, buren, mede-eigenaren ten behoeve van het plaatsen van het Zonnestroomsysteem
10.2. Zodra de installatie van het Zonnestroomsysteem is voltooid is de Klant gehouden om:
10.2.1. Het Zonnestroomsysteem alleen te gebruiken voor zijn bestemming, namelijk het opwekken van zonne-energie, en de werking van het Zonnestroomsysteem regelmatig te controleren;
10.2.2. het reguliere onderhoud van het Zonnestroomsysteem zorgvuldig te verzorgen, waaronder reiniging en het schaduwvrij houden van zonnepanelen en het reinigen van de overige onderdelen van het Zonnestroomsysteem, maatregelen te nemen tegen (on)gedierte, inclusief vogels, die zich bij het Zonnestroomsysteem begeven, en eventuele nesten verwijderen;
10.2.3. De gebruiksaanwijzingen van het Zonnestroomsysteem nauwgezet opvolgen;
10.2.4. Beschadigingen, gebreken, storingen en/of defecten aan het Zonnestroomsysteem terstond en in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking aan Verhuurder te melden; en
10.2.5. Voldoende reserve dak- en nokpannen beschikbaar te hebben ten tijde van de installatie van het Zonnestroomsysteem en deze aan Verhuurder ter beschikking te stellen ten behoeve van de installatie van het Zonnestroomsysteem.
10.3. Het is de Klant niet toegestaan om:
10.3.1 Het Zonnestroomsysteem zelf of door anderen te (laten) demonteren, verplaatsen, herstellen, veranderen of wijzigen.
10.3.2 Het Zonnestroomsysteem zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder geheel of gedeeltelijk te vervreemden, in (onder)huur, gebruik of bewaring te geven, of hierop enig zekerheids- of beperkt recht te (laten) vestigen (met dien verstande dat in geval van overlijden van de Klant art. 16.6 van toepassing is).
10.4. Indien Klant de Woning niet zelf bewoont of gebruikt, is artikel 10 van overeenkomstige toepassing op de bewoner of gebruiker van de Woning. Klant zal de verplichtingen in dit artikel opleggen aan die bewoner of gebruiker van de Woning.
10.5. Indien de Klant zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst niet nakomt, vervallen alle door Verhuurder verleende garanties, vervallen alle verplichtingen van Verhuurder uit hoofde van de Huurovereenkomst en heeft Verhuurder het recht de Huurovereenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, onverminderd de rechten van Verhuurder volgens de Huurovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de wet.

Artikel 11. Betalingscondities

11.1. De Klant is de Huurprijs verschuldigd over de gehele duur van de Huurovereenkomst.
11.2. De Klant betaalt de Huurprijs per maand vooruit.
11.3. De aan Verhuurder op grond van de Huurovereenkomst toekomende bedragen worden maandelijks middels doorlopende automatische incasso (SEPA) voldaan. Betaling op andere wijze is uitgesloten. Wordt de automatische incasso gestorneerd en vindt betaling niet alsnog binnen de betalingstermijn plaats, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.
11.4. Indien de overheid belasting heft op het Zonnestroomsysteem en/of er kosten gemaakt worden die op basis van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Klant dienen te komen, dan zullen deze belastingen en /of kosten worden doorberekend aan de Klant op de eerstvolgende factuur.
11.5. Bij een stornering van de SEPA-incasso zal Verhuurder de Klant schriftelijk aanmanen om binnen een termijn van 14 dagen de betreffende factuur te voldoen. Als de Klant niet binnen deze 14 dagen alsnog betaald, dan zal Verhuurder de Klant een laatste termijn van 14 dagen geven om de betreffende factuur alsnog te voldoen.
11.6. Na de aanmaning als bedoeld in artikel 11.5. komen de door Verhuurder gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in geval van niet of niet tijdige betaling door de Klant voor rekening van de Klant conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit).
11.7 Het door de Klant niet gebruiken van het Zonnestroomsysteem levert geen reden voor opschorting van de betalingsverplichting. Onder “niet gebruiken” wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het Zonnestroomsysteem indien de elektriciteit- en/of gaslevering is afgesloten.
11.8. Verhuurder heeft het recht haar prijzen en tarieven aan te passen. Aangepaste prijzen en tarieven zijn niet van toepassing op bestaande Huurovereenkomsten. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding of compensatie indien Verhuurder haar prijzen of tarieven aanpast.
11.9. In geval van faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de schuldsaneringsregeling of beslag ten laste van de Klant is de resterende Huurprijs (de resterende huurtermijnen) terstond opeisbaar. Tevens is de Klant gehouden onverwijld aan de curator, respectievelijk de bewindvoerder of deurwaarder, beslaglegger opgaaf te doen dat Verhuurder de eigenaar is van het Zonnestroomsysteem. Indien de Klant niet aan deze verplichting voldoet is Verhuurder gerechtigd om het Zonnestroomsysteem te verwijderen, onverminderd diens overige rechten. De Klant is verplicht hier alle medewerking aan te verlenen, zoals omschreven in artikel 14.3. Alle door Verhuurder te maken kosten vanwege de in dit artikel genoemde situaties worden bij Klant in rekening gebracht.

Artikel 12. Garanties, reparaties en compensatie

12.1. De opbrengst van het Zonnestroomsysteem en ook eventuele besparingen voor de Klant zijn afhankelijk van diverse externe factoren. De door Verhuurder vermelde opbrengst- en besparingsmogelijkheden van het Zonnestroomsysteem zijn daarom altijd indicatief waar dan ook genoemd (website, email, offerte, Huurovereenkomst). De Klant kan hier dan ook geen rechten aan ontlenen.
12.2. Verhuurder herstelt beschadigingen, gebreken, storingen en/of defecten aan het Zonnestroomsysteem binnen redelijke termijn.
12.3. Indien Verhuurder niet binnen een termijn van 14 dagen na melding door de Klant tot herstel over is gegaan dan heeft de Klant recht op uitsluitend de navolgende compensatie, vanaf de 15e dag na melding tot de datum van herstel, die als volgt wordt berekend: - € 0,80 per kWp geïnstalleerd vermogen per dag voor de periode 1 mei – 31 augustus. - € 0,35 per kWp geïnstalleerd vermogen per dag voor de periode 1 september – 30 april Waarbij: (a) “kWp” staat voor Kilowattpiek, dat als volgt wordt berekend: [(aantal zonnepanelen x wattpiek per paneel) / 1000], (b) voor te betalen compensatie een drempelbedrag van €10 van toepassing is, en (c) de Huurprijs over die periode niet vergoed wordt. Indien slechts een gedeelte van het Zonnestroomsysteem niet juist functioneert is de compensatie alleen van toepassing op dat gedeelte.

Artikel 13. Verhuizing, verkoop van de Woning, koop en omruilen Zonnestroomsysteem

13.1. De Klant is verplicht om de Verhuurder direct te informeren indien de Klant de Woning gaat verkopen of gaat verhuizen. Bij verhuizing of verkoop van de Woning kan de Klant ervoor kiezen om:
13.1.1. De Huurovereenkomst voor de resterende looptijd te laten overnemen door de nieuwe eigenaar van de Woning. Hiervoor is vereist dat de Huurovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend door de nieuwe eigenaar is ontvangen door Verhuurder, voordat de Woning juridisch is overgedragen. De Klant is verplicht te bewijzen dat degene die de Huurovereenkomst overneemt, daadwerkelijk de nieuwe eigenaar is van de Woning. Verhuurder kan een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren ten aanzien van de nieuwe eigenaar van de Woning alvorens de overname van de Huurovereenkomst goed te keuren. De Huurovereenkomst blijft ongewijzigd
13.1.2. Het Zonnestroomsysteem mee te verhuizen naar de nieuwe Woning mits deze naar het oordeel van Verhuurder geschikt is om mee te verhuizen naar de nieuwe Woning en het Zonnestroomsysteem op de nieuwe Woning past. De Klant is hiervoor een vergoeding verschuldigd en kan alleen gebruik maken van deze mogelijkheid indien de Klant binnen Nederland verhuist en verwijdering van het Zonnestroomsysteem mogelijk is gemaakt voor de juridische overdracht van de Woning. De Huurovereenkomst blijft ongewijzigd
13.1.3. De Klant heeft te allen tijde gedurende de Huurovereenkomst het recht om het Zonnestroomsysteem te kopen tegen een marktconforme prijs. Deze prijs kan door de Klant op elk moment bij Verhuurder worden opgevraagd. De Huurovereenkomst zal dan met wederzijds goedvinden tussentijds worden beëindigd en er zal een separate koopovereenkomst met de Klant worden afgesloten.
13.2. Indien de Klant de Woning verhuurt of aan derden in gebruik geeft blijft de Huurovereenkomst ongewijzigd in stand.
13.3. Verhuurder is niet verplicht om muren, plafonds, verkleuring van dakpannen of andere zaken die door de installatie en/of de verwijdering van het Zonnestroomsysteem zijn aangetast, in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Artikel 14. Duur en beëindiging

14.1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur die is aangegeven in de Huurovereenkomst en eindigt daarna van rechtswege. Tussentijdse opzegging van de Huurovereenkomst niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
14.2. Verhuurder heeft onverminderd haar wettelijke rechten, het recht de Huurovereenkomst, indien vereist na ingebrekestelling, te ontbinden:
14.2.1. in de situatie beschreven in artikel 6.3,
14.2.2. in geval de Klant diens verplichtingen uit de Huurovereenkomst (en deze Algemene Voorwaarden niet nakomt), alsmede
14.2.3. in geval van (een aanvraag voor) surseance van betaling of (een aanvraag voor) faillissement door of ten aanzien van de Klant, of (een aanvraag tot) toetreding tot de schuldsaneringsregeling door de Klant, of indien beslag onder of ten laste van de Klant wordt gelegd.
14.3. Bij beëindiging van de Huurovereenkomst om welke reden dan ook, is de Klant verplicht:
14.3.1. Het Zonnestroomsysteem onmiddellijk en in goede staat ter beschikking van Verhuurder te stellen; 14.3.2. Volledige medewerking aan Verhuurder te verlenen en Verhuurder toegang te verschaffen tot de Woning teneinde het volledige Zonnestroomsysteem te kunnen demonteren.
14.4. Artikel 14.3 is niet van toepassing indien de Huurovereenkomst op grond van artikel 13 door een derde wordt overgenomen of wordt gekocht van Verhuurder door de Klant.
14.5. De kosten van de werkzaamheden die nodig zijn voor de verwijdering van het Zonnestroomsysteem komen voor rekening van Verhuurder, tenzij de beëindiging van de Huurovereenkomst aan de Klant is toe te rekenen.
14.6. Verhuurder is niet verplicht om muren, plafonds, verkleuring van dakpannen of andere zaken die door de montage en/of de verwijdering van het Zonnestroomsysteem zijn aangetast, in de oorspronkelijke staat te herstellen.
14.7. Bij overlijden van de Klant blijft de Huurovereenkomst in stand en kunnen de erfgenamen van de Klant indien gewenst gebruik kunnen maken van de regeling zoals beschreven in artikel 13.
14.8. Het is mogelijk voor de klant om het Zonnestroomsysteem over te nemen tijdens, of na de getekende huurperiode. De verhuurder zal, in geval van overname, het Zonnestroomsysteem aanmelden bij de Stichting Garantiefonds ZonneEnergie (SGZE).

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Verhuurder zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor de toerekenbare tekortkomingen van Verhuurder. De aansprakelijkheid van Verhuurder op grond van de Huurovereenkomst of uit enige andere hoofde jegens de Klant is beperkt tot het bedrag ter hoogte van het daadwerkelijk door Verhuurders’ verzekering uitgekeerde bedrag voor het betreffende schadegeval.
15.2.1. Op grond van huidige wet- en regelgeving wordt de met het Zonnestroomsysteem opgewekte energie door de energieleverancier van de Klant op de jaarafrekening met de hoeveelheid verbruikte energie gesaldeerd. Indien de Klant meer energie heeft verbruikt dan opgewekt, brengt de energieleverancier het meerdere bij de Klant in rekening.
15.2.2 Een eventuele wijziging van deze wet- en regelgeving die tot gevolg heeft dat saldering niet meer mogelijk is, biedt voor de Klant geen grondslag de Huurovereenkomst te ontbinden en/of eventuele daardoor geleden schade op Verhuurder te verhalen.
15.3. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (indirecte schade) van de Klant. Onder gevolgschade (indirecte schade) wordt onder meer verstaan: gemaakte kosten, gederfde winsten en gemiste besparingen.
15.4. De Klant neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan het Zonnestroomsysteem.
15.5. Ondanks de zorg en aandacht die Verhuurder aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.
15.6. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:
15.6.1. Het tekortschieten van de Klant in zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, waaronder in het bijzonder dient te worden begrepen het niet voldoen van de Klant aan het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden;
15.6.2. Ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het Zonnestroomsysteem, gebruik in strijd met de door of namens Verhuurder verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, productinformatie e.d. en/of relevante wetgeving;
15.6.3. Fouten en/of onvolledigheden in de door of namens de Klant verstrekte informatie;
15.6.4. Bewerkingen die door of namens de Klant aan het Zonnestroomsysteem zijn uitgevoerd of daaraan zijn toegevoegd.
15.7. De Klant is in alle gevallen zoals genoemd in artikel 15.6. volledig aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van Verhuurder en vrijwaart Verhuurder tevens voor alle eventuele aanspraken van derden.
15.8. Verhuurder bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant kan inroepen, mede ten behoeve van Verhuurder’s ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wiens gedragingen zij op grond van de wet aansprakelijk is.
15.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Verhuurder gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verhuurder of als dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten en Verhuurder zal de Klant uitsluitend in deze gevallen vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
15.10. Verhuurder behoudt zich het recht voor om het Zonnestroomsysteem al dan niet op afstand uit te schakelen, al dan niet op verzoek van de netbeheerder, indien dat noodzakelijk is om storingen, defecten of overige problemen op het elektriciteitsnet te voorkomen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg hiervan.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op het Zonnestroomsysteem of op teksten, afbeeldingen en tekeningen bij of op het Zonnestroomsysteem, op de website, in catalogussen, brochures, prijslijsten, promotiemateriaal, aanbiedingen, orderbevestigingen of andersoortige documenten die door Verhuurder worden verstrekt berusten en blijven berusten bij Verhuurder, haar toeleverancier(s) of andere rechthebbenden. Het is de Klant dan ook uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan te brengen of kopieën te maken van de intellectuele eigendomsrechten van Verhuurder, haar toeleverancier(s) of andere rechthebbenden en/of om aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, waaronder verpakkingen en handleidingen, te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. Verhuurder heeft het recht om diens rechten en verplichtingen uit de Huurovereenkomst over te dragen aan derden.
17.1.1. De Klant geeft hier voor op voorhand toestemming.
17.1.2. De Klant verleent hierbij bij voorbaat medewerking aan de overdracht van deze Huurovereenkomst door Verhuurder aan een derde.
17.1.3. Verhuurder of de derde zal de Klant schriftelijk op de hoogte stellen van de overdracht van de Huurovereenkomst.
17.2. Verhuurder verzamelt (statistische) prestatie- en opbrengstgegevens van het Zonnestroomsysteem, o.a. ten behoeve van service en analyse, en kan deze gegevens aan derden ter beschikking stellen.
17.3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zal deze nietige of vernietigde bepaling automatisch worden geacht te zijn vervangen door een of meerdere nieuwe rechtsgeldige bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 18. Wijziging

18.1. Verhuurder is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met dien verstande dat een wijziging pas in werking treedt op het moment dat deze door de Klant is aanvaard. De Klant ontvangt een schriftelijke kennisgeving van een wijziging.
18.2. Verhuurder heeft het recht om indien nodig de Huurovereenkomst eenzijdig aan te passen aan gewijzigde wet en regelgeving. De Klant verklaart zich hierbij akkoord met de op grond van dit artikel benodigde wijzigingen van de Huurovereenkomst.

Artikel 19. Privacy

Verhuurder zal de (persoons)gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 20. Toepasselijk Recht en geschillen

Op de Huurovereenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 21. Contact

BonGo Solar Huur B.V.
Tweelingenlaan 15
7324 AP Apeldoorn
KVK: 56692153 0000
IBAN: NL39 ABNA 0840 3529 56
klantenservice@bongosolar.nl
www.bongosolar.nl