Bongo Solar Nieuws

Koolen Industries Solar stelt Sandra van der Hulst aan als CEO

Koolen Industries Solar heeft Sandra van der Hulst aangesteld als Chief Executive Officer (CEO). Sandra van der Hulst gaat meteen van start en bouwt de organisatie verder uit in de zonne-energiebranche.

“Het afgelopen jaar zijn we snel gegroeid door autonome groei alsook strategische overnames. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een betrokken en sterke CEO die de ambitie van de organisatie verder gaat waarmaken,” zei Alfred Breggeman, Chairman of the Board, Koolen Industries Solar.

Van der Hulst neemt het over van Breggeman, die zich bezig gaat houden met strategie, overnames, het creëren van nieuwe kansen en het uitrollen van de organisatie binnen Europa.

“Sandra’s managementvaardigheden zijn indrukwekkend, vooral haar kunde om met complexe en snel veranderende organisaties om te gaan. Ik kijk er naar uit om met haar samen te werken terwijl ik focus op de lange termijn kansen,” zei Breggeman.

Sandra van der Hulst heeft de afgelopen zeven jaar de rol van CEO vervult binnen Eigenhuis Groep, waar ze verantwoordelijk was voor de volledige bedrijfsvoering, het ontwikkelen en integreren van nieuwe businessmodellen in branche overschrijdende samenwerkingen, sociale innovaties en veranderingsprocessen binnen diverse sectoren.

“Ik kijk er naar uit om verder te borduren op Alfred en zijn team’s indrukwekkende resultaten. Koolen Industries Solar’s gemotiveerde team en innovatieve oplossingen hebben ons voorbereid op de volgende stap: snelle groei. Samen met het team ga ik vol vertrouwen en enthousiasme aan de slag om zonne-energie overal en voor iedereen toegankelijk te maken”, zei Van der Hulst.

“In deze fase van het snelgroeiende bedrijf is het van belang dat er een CEO is die een sterk team kan bouwen en goede structuur aan kan brengen,” zie Kees Koolen, CEO, Koolen Industries.

"Naast dat Sandra een echte teamplayer is, heeft ze uitgebreide en relevante ervaring. Ze heeft duidelijke doelen en een duidelijke visie, wat ons enorm gaat helpen bij het realiseren van de snelle en duurzame groei,” zei Koolen.    

Over Koolen Industries Solar

www.koolenindustriessolar.com

Koolen Industries Solar (voorheen Energy Experience Group) vertegenwoordigt de zonne-energiesector van Koolen Industries en bestaat uit vijf bedrijven: BonGo Solar, Duurzaam Besparen, Energy Experience Installatie Services, BonGo Solar Projects en NovaVolt Solar Energy. Door duurzame energie op te wekken, vervult deze groep bedrijven een essentieel onderdeel binnen de missie van Koolen Industries om schone energie voor iedereen beschikbaar te maken. Andere bedrijven uit de Koolen Industries groep houden zich bezig met opslag, transport en levering van schone energie.

De bedrijven van Koolen Industries Solar zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds ZonneEnergie en samen installeren ze meer dan 75.000 zonnepanelen per jaar bij consumenten en bedrijven. De bedrijven werken uitsluitend met A-merk zonnepanelen, omvormers en onderbouwsystemen. De installatie gaat volledig volgens de NEN1010 normen en in het algemeen kunnen zonnepanelen binnen zes weken al geïnstalleerd worden.

Over Koolen Industries

www.koolenindustries.com

De missie van Koolen Industries is ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de energietransitie. Door schone energie op te wekken uit de wind en zon, en oplossingen bieden die deze energie opslaan, vervoeren en leveren, zullen ze consumenten een autonome levensstijl bieden, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

Koolen Industries is een groep bedrijven die samen complete, geïntegreerde schone energie oplossingen bieden aan bedrijven en consumenten. Of het nu gaat om zonne-energie, batterijen, laad infrastructuur of een combinatie daarvan; Koolen Industries kan de wens van haar klant omzetten in realiteit.

Sinds haar start in 2019, kondigde Koolen Industries investeringen aan in zonnepaneel installatiebedrijf BonGo Solar, lithium batterijen producent Super B, energie opslag bedrijf Smart Grid, laadinfrastructuur en laadpalen bedrijf Floading Energy, groene ammoniak bedrijf Proton Ventures, mobiele energieopslag gekoppeld aan zonnepanelen bedrijf GreenBattery, flowbatterij ontwikkelaar Elestor, cloudplatform voor het huren van mobiele energie opslag Skoon Energy. EIT InnoEnergy, een bedrijf dat investeert in duurzame energie startups in Europa, AI robotica bedrijf Aziobot en Hardt Hyperloop.

 

Media relaties

Koolen Industries Solar
Cheyenne Holtrop
+316 28 42 85 50
C.holtrop@koolenindustriessolar.com

Koolen Industries
Anne Koolen
+316 57 58 75 74
Anne.koolen@koolenindustries.com

 


 

Koolen Industries Solar appoints Sandra van der Hulst as CEO

Koolen Industries Solar has appointed Sandra van der Hulst as Chief Executive Officer (CEO). She starts immediately and will expand the organization further.

“We have grown rapidly in the past year through organic growth as well as strategic acquisitions. This has created the need for a committed and strong CEO who will help us realize the shared ambitions of all the companies within our organization,” said Alfred Breggeman, Chairman of the Board, Koolen Industries Solar.

Van der Hulst takes over from Breggeman, who will focus on strategy, acquisitions, the creation of new opportunities and the roll-out of the organization in Europe.

“Sandra’s management skills are impressive, especially her ability to handle complex and fast-changing organisations. She is the obvious choice for this challenge. I look forward to working with her as I focus on long-term opportunities for the business,” said Breggeman.

During the past seven years, van der Hulst was CEO of Eigenhuis Groep where she was in charge of ongoing operations, the development and integration of new cross-sector collaborative business models, social innovations and change processes within various sectors.

“I look forward to carry on Alfred and his team’s impressive work. Koolen Industries Solar's passionate team and innovative solutions have prepared us for the next step, which will be rapid growth. I will build on this confidence and enthusiasm to ensure we can work as a team to make solar energy accessible to everyone everywhere,” said van der Hulst.

"In this phase of this rapid growing company, Koolen Industries is delighted to welcome a CEO who will be able to further strengthen the team and develop the operational structure", said Kees Koolen, Chairman and CEO, Koolen Industries.

“In addition to being a team player, Sandra’s experience is extensive and relevant. She has clear goals and a clear vision, which will obviously be of enormous help as she sets out to bring about targeted, rapid and sustainable growth,” said Koolen.

About Koolen Industries Solar

www.koolenindustriessolar.com

Koolen Industries Solar (formerly Energy Experience Group), the solar energy division of Koolen Industries, is made up of five companies: BonGo Solar, Duurzaam Besparen, Energy Experience Installation Services, BonGo Solar Projects and NovaVolt Solar Energy. By generating sustainable energy, this group of companies fulfils an essential part of Koolen Industries' mission to make clean energy available to everyone. Other companies in the Koolen Industries group are engaged in the storage, transport and delivery of clean energy.

The Koolen Industries Solar companies are affiliated with Stichting Garantiefonds ZonneEnergie. Together they install more than 75,000 solar panels per year for consumers and businesses. The companies only work with A-brand solar panels, inverters and substructure systems. The installation is fully in accordance with the NEN1010 standards. Solar panels can usually be installed within six weeks.

About Koolen Industries

www.koolenindustries.com

The mission of Koolen Industries is to enable everyone to contribute to and participate in the energy transition. Generating clean energy from wind and the sun, and developing solutions that store, transport and deliver this energy, we provide consumers with an autonomous life that is independent of the grid.

Koolen Industries is a group of companies that cooperate to offer complete, integrated clean energy solutions to companies and consumers. Whether it is about solar energy, lithium batteries, charging infrastructure or a combination thereof; Koolen Industries can transfer the wish of customers into reality.

Since its inception in 2019, Koolen Industries has brought a number of company into the fold. These include solar panel installations company BonGo Solar, lithium battery maker Super B, energy storage company Smart Grid, electric charging infrastructure firm Floading Energy, green ammonia company Proton Ventures, mobile energy storage with solar panels company GreenBattery, flow battery developer Elestor, cloud-based mobile energy storage platform provider Skoon Energy, EIT InnoEnergy, which invests in sustainable energy start-ups across Europe, AI robotics company Aziobot and Hardt Hyperloop.

 

Media Relations

Koolen Industries Solar
Cheyenne Holtrop
c.holtrop@koolenidustriessolar.com
+316 28 42 85 50

Koolen Industries
Anne Koolen
anne.koolen@koolenindustries.com
+316 57 58 75 74

De grootste voordelen van zonnepanelen huren

11 juni 2021

Wil je wel graag gebruik maken van duurzame en groene energie maar schikt het op dit moment misschien niet om een grote investering in zonnepanelen te doen? Dan kun je altijd nog zonnepanelen huren. Het huren van zonnepanelen heeft namelijk veel voordelen en je kunt altijd nog besluiten om ze toch zelf te kopen.

De zomer: hét moment voor zonnepanelen

11 juni 2021

De zomermaanden zijn hét moment waarop jij binnenloopt op het gebied van duurzame en goedkope energie. Tijdens deze maanden maken jouw zonnepanelen namelijk gebruik van de meeste zonuren waardoor jij vervolgens weer al jouw apparaten energieneutraal kunt laten draaien. Daarom is de zomer hét moment om zonnepanelen op je dak te hebben liggen.

Slim investeren in duurzame energie! De drie beste maanden voor zonnepanelen

11 juni 2021

Wist jij dat mei, juni en juli de beste maanden zijn om zonnepanelen op je dak te hebben liggen? Om het meeste uit je duurzame en groene energie te halen, loont het dus om voor deze drie topmaanden te investeren in zonnepanelen. Natuurlijk kun je ook zonnepanelen huren. Zo profiteer je wel van de voordelen zonder dat je in één keer een grote investering moet doen.


Overzicht