Algemene voorwaarden BonGo Solar B.V.

Inhoudsopgave (artikelen)

  1. Onze missie en belofte
  2. Definities
  3. Over BonGo Solar en de Algemene Voorwaarden

1. ONZE MISSIE EN BELOFTE

Onze missie is om iedereen te kunnen laten bijdragen aan de energietransitie.

Bij BonGo Solar maken we zonne-energie snel en gemakkelijk toegankelijk. Zo krijg je bij ons een vrijblijvend advies zodra je de dakscan doet op de website. Je ontvangt direct een berekening van je besparing en een vrijblijvende indicatie van de benodigde investering. Zo maken we de overstap naar schone energie bereikbaar voor iedereen.

BonGo Solar biedt je een assortiment met A-merk producten. Hiermee krijg je altijd de beste kwaliteit en een BonGo Solarinstallatie met de nieuwste ontwikkelingen.

Wij geven professioneel advies op maat en helpen je persoonlijk bij elke stap in het proces. BonGo Solar werkt uitsluitend met vakkundig personeel. Zij sluiten BonGo Solarinstallaties aan volgens de NEN1010-normen waardoor wij de veiligheid van de installaties kunnen garanderen.

2. DEFINITIES

De volgende definities hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden:

Netcongestie

Algemene Voorwaarden     Deze algemene voorwaarden.
BonGo Solar BonGo Solar B.V. (of aan haar gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers) waarmee de Klant een Overeenkomst heeft gesloten dan wel bij wie de Klant een aanbieding of offerte heeft opgevraagd en al dan niet reeds heeft ontvangen.
Consument natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Diensten (aanvullende) diensten of werkzaamheden (van tijd tot tijd) verricht voor, namens of in opdracht van de Klant.
Installateur BonGo Solar (dan wel een aan BonGo Solar gelieerde onderneming of een derde door BonGo Solar ingeschakelde hulppersoon of onderaannemer) die het Solarsysteem monteert en installeert op respectievelijk in de Woning van de Klant.
Klant De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon met wie BonGo Solar een Overeenkomst is aangegaan of, of eventueel aanvullende diensten voor worden verricht, of indien nog geen Overeenkomst is gesloten, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij BonGo Solar een aanvraag of offerte daartoe heeft aangevraagd.
Koopovereenkomst de overeenkomst tussen Klant en BonGo Solar met betrekking tot de koop van het Solarsysteem.
Koopsom De totale prijs die de Klant verschuldigd is voor het Solarsysteem, inclusief reguliere montagekosten.
Leverancier de leverancier(s) die onderdelen van het Solarsysteem aan BonGo Solar leveren.
  overbelasting van ('files' op) het elektriciteitsnet (netcapaciteit of transportcapaciteit).
Overeenkomst elke door de Klant gesloten overeenkomst met Bongo Solar (inclusief de Koopovereenkomst).
Overmacht betekent iedere omstandigheid, gebeurtenis of situatie waardoor de nakoming van de verplichtingen van BonGo Solar onmogelijk, dan wel bezwaarlijk of kostbaarder wordt, dan wel in redelijkheid niet van BonGo Solar kan worden verlangd, daaronder begrepen (natuur)ramp, brand, explosie, noodsituatie, terrorisme, opstand, rellen, werkstakingen, bedrijfs- en communicatiestoornissen, schade aan fabriek, stroom-/telecommunicatiestoring, arbeidsconflict, stakingen, embargo, handelssanctie, interventie, pandemie, epidemie, quarantaine, productieproblemen, onvermogen om arbeidskrachten of materialen te verkrijgen, hindernis bij de douane, transportproblemen en niet of niet tijdige levering door de leveranciers van BonGo Solar, (handhaving of naleving) overheidswetten of regelgeving (of enige wijziging daarvan), congestie of inperking van transportfaciliteiten, sluiting van (lucht-/zee)havens of enige andere (ongunstige, uitzonderlijke of catastrofale) gebeurtenis, oorzaak, omstandigheid of noodsituatie buiten de macht van BonGo Solar.
Woning de woning, gebouw of op hetzelfde perceel gelegen bijgebouwen of open veld, in eigendom van de Klant, waar(op) het Solarsysteem gemonteerd is/wordt.
Solarsysteem het door BonGo Solar aan de Klant verkochte Solarsysteem, bestaande uit de zonnepanelen, de omvormer(s) en al het overige montage- en installatiemateriaal (inclusief benodigde bedrading).

3. OVER BONGO SOLAR EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1       BonGo Solar

3.1.1    BonGo Solar B.V. (handelend onder de naam BonGo Solar) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende aan de Tweelingenlaan 13  (7324AP) Apeldoorn (KvK 56692153, BTW NL852265670B01).

3.2       Algemene Voorwaarden

3.2.1    Op al onze diensten, producten, aanbiedingen, offertes, leveringen, installaties, montage en Overeenkomst(en) (inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door online, telefonisch, schriftelijk of mondeling een product of dienst aan te vragen, van ons af te nemen, te bestellen en/of (aan) te betalen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de Algemene Voorwaarden en onze Privacy Verklaring.

3.2.2    Dit document (artikel 1 tot en met 5 (met bijbehorende sub-artikelen en paragrafen)) omvat onze Algemene Voorwaarden. We adviseren u om de volledige Algemene Voorwaarden te lezen (in het bijzonder artikel 3, 4 en 5), want die zijn te allen tijde bindend en leidend. Een verwijzing naar artikel x.y.z (bijvoorbeeld 5.1.3) betekent: artikel 5 (de kleine lettertjes…), sub artikel 1 (aanbieding, offerte en overeenkomst), lid 3.

3.2.3    Voor uw gemak, hebben we hieronder in paragraaf 3.3 een korte samenvatting uiteengezet van de belangrijkste aandachtspunten en in paragraaf 3.4 uw en onze verplichtingen. In artikel 4 vindt u meer over hoe en (tot) wanneer u een klacht kunt indienen en privacy. In artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden (de kleine lettertjes…) vindt u de (overige) rechten en plichten van BonGo Solar en u (als Klant), inclusief verdere relevante voorwaarden en bepalingen en (beperking van) aansprakelijkheid en disclaimer.

3.2.4    Let op, de Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of aangevuld. Check de website voor de laatste toepasselijke versie. Voor Solarsystemen of Diensten afgenomen onder de oude Algemene Voorwaarden, zullen de oude relevante algemene voorwaarden van kracht blijven. Voor Solarsystemen en/of diensten afgenomen ten tijde van de nieuwe algemene voorwaarden, zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht zijn.

3.2.5    Toepassing van door de Klant gehanteerde algemene of aanvullende voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij BonGo Solar de toepassing daarvan voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

3.2.6    Alle (rechts)personen die door BonGo Solar bij de uitvoering van enige opdracht van de Klant zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder medewerkers en bestuurders van BonGo Solar en aan BonGo Solar gelieerde rechtspersonen of hulppersonen) kunnen op de bedingen in deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

3.3       Belangrijkste aandachtspunten

3.3.1    Niettegenstaande de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, is het goed om het volgende te beseffen:

(i)         elke offerte en aanbieding is altijd vrijblijvend en ondeelbaar (en kan niet gedeeltelijk worden aanvaard) en kan worden beperkt in geldigheid of eventueel door ons worden herroepen;

(ii)        een Overeenkomst komt pas tot stand door (1) uw mondelinge, schriftelijke (inclusief email of fax) of (online) bevestiging of akkoord (of vergelijkbare actie of handeling) van ons aanbod/aanbieding of offerte, en (2) nadat uw actie onder (1) door ons (mondeling of schriftelijk) is bevestigd of uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst;

(iii)       termijnen voor levering en montage zijn altijd indicatief (en kunnen daarom niet worden aangemerkt als fatale termijnen en er kunnen geen rechten aan worden ontleend);  

(iv)       indicaties of (geschepte) verwachtingen van besparings- en terugverdienmogelijkheden zijn ook altijd indicatief en een inschatting (waaraan geen rechten kunnen worden ontleend), en afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, (effectieve) zonne-uren, plaatsing/richting van de Solarsystemen, groei van flora en/of verbouwingen door uzelf of derden en (resulterend in of bijbehorende) eventuele schaduwval, netcongestie, of aanpassingen in toepasselijke wet-/regelgeving (zoals de salderingsregeling);

(v)        aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

3.3.2    Tijdens het gesprek waarin de Overeenkomst met u tot stand komt, zullen wij uw opdracht/order met u bespreken (en uw eventuele specifieke wensen) om er zeker van te zijn dat alles klopt, past en geschikt is. In dit gesprek zullen wij ook met u bespreken waar u rekening mee moet houden (bijvoorbeeld standaard bekabeling buitenlangs) en wat er van u nodig is voor een efficiënte en zorgeloze installatie (zoals bijvoorbeeld oppervlakte, soort dakbedekking, toegankelijkheid, staat en positie van het dak waar de zonnepanelen zullen worden geplaatst (ook voor eventueel benodigde steiger of veiligheidsmaatregelen) en de kruipruimte en (type/grootte/geschiktheid) meter(kast), (locatie) benodigde omvormer, beschikbaarheid internet, opgeruimde werkplek en eventuele andere voorbereidende werkzaamheden en handelingen van uw kant).

3.3.3    Indien nodig, kunnen wij besluiten om een zogenaamde schouwing uit te voeren. Een schouwing kan op afstand of ter plaatse door middel van een kleine inspectie van uw dak en meterkast om te kijken of, hoe en waar het Solarsysteem het beste past en kan worden geplaatst.

3.3.4    Mochten er uit de bespreking onder artikel 3.3.2 of bij schouwing onder artikel 3.3.3. bepaalde problemen of specifieke wensen naar voren komen, dan zijn wij gerechtigd u hiervoor een nieuwe offerte en/of prijsopgave te doen toekomen en vervalt (tenzij anders door partijen overeengekomen of anders door BonGo Solar aangegeven) de eerdere offerte en prijsopgave, waarna artikel 3.3.1 weer van toepassing is.

3.3.5    Indien uit de schouwing blijkt dat het Solarsysteem niet (volledig) op de Woning past, kunnen Partijen ieder afzonderlijk de Koopovereenkomst na de schouwing kosteloos opzeggen, onverminderd het recht van de Consument op grond van artikel 5 onder 2 en het recht van BonGo Solar op grond van artikel 5 onder 8.2. Onder 'niet passen' in de zin van dit artikel 3.3.5 wordt uitsluitend verstaan de situatie dat:

(a)        het Solarsysteem fysiek of technisch niet op de Woning past of er minder zonnepanelen op het dak blijken te passen dan overeengekomen in de Koopovereenkomst; en/of

(b)        teneinde het plaatsen van het Solarsysteem mogelijk te maken meerwerk nodig is.

3.3.6    Is de conclusie van de voorbespreking of schouwing dat het Solarsysteem definitief kan worden geplaatst zoals u met onze adviseurs hebt besproken of (nader/verder) is afgesproken (al dan niet tegen een meerprijs), dan zullen wij een afspraak met u maken om het Solarsysteem te monteren en aan te sluiten.

3.3.7    De montage van de kabel van het Solarsysteem naar de meterkast zal via de buitenzijde van de Woning naar beneden worden gevoerd, tenzij deze redelijkerwijs binnendoor aangelegd kan worden.

3.3.8    Let op, de schouwing is geen technische of bouwkundige inspectie of keuring van de staat, draagkracht of geschiktheid van uw dak of meterkast, maar slechts een inschatting of het Solarsysteem (volledig) op of in de Woning past en of de montage op de gebruikelijke manier(en) (zonder meerwerk) mogelijk is. Aan de uitkomst van de schouwing of aan het oordeel van BonGo Solar dat het dak (de Woning) kennelijk niet ongeschikt is en het Solarsysteem past, kan de Klant geen rechten ontlenen. Eventueel verborgen gebreken die bij een schouwing of (pas bij) montage en installatie aan het licht komen (bijvoorbeeld asbest, ondeugdelijke dakconstructie (bijvoorbeeld verrotte balken), ongedierte), kunnen voor meerwerk en/of vertraging zorgen welke voor uw rekening (en risico) komen.

3.3.9    De schouwing is in principe kosteloos. Indien de schouw ter plaatste geschiedt, kan de Klant een daartoe gemaakte afspraak tot 8 dagen voor de geplande schouwdatum eenmalig kosteloos verzetten. Bij eventuele verdere verzetting(en) of nieuwe afspraken voor een schouwing, kan EUR 100 voor iedere nieuwe afspraak in rekening worden gebracht.

3.3.10  Tenzij anders overeengekomen door partijen of in deze Algemene Voorwaarden, komen partijen overeen dat indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt BonGo Solar de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BonGo Solar zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal BonGo Solar de Klant hierover van te voren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal BonGo Solar daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal BonGo Solar proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen. BonGo Solar zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs aan BonGo Solar kunnen worden toegerekend. Omgekeerd is BonGo Solar bevoegd om meerwerk en (extra) kosten in rekening te brengen voor zover wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs aan Klant kunnen worden toegerekend of voor zijn rekening en risico komen. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en BonGo Solar zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen (en laten de bestaande afspraken in de Overeenkomst onverlet).

3.3.11  Indien de Klant geen eigenaar is van de Woning of het dak waarop het Solarsysteem moet worden geplaatst, dient u toestemming te vragen van de relevante eigenaar/rechthebbende. Niet vragen van toestemming is voor uw eigen rekening en risico en kan leiden tot vertraging en (extra) kosten. Graag ontvangen wij uiterlijk 5 werkdagen bevestiging of kopie van de toestemming.

3.4       Onze en uw verplichtingen

3.4.1    Onze belangrijkste verplichting is om te zorgen voor een deugdelijke installatie en werking van het Solarsysteem. BonGo Solar staat ervoor in dat de geleverde en aangebrachte Solarsysteem beantwoordt aan de Overeenkomst. BonGo Solar staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming nodig zijn.

3.4.2    Als het Solarsysteem niet naar behoren werkt (bijvoorbeeld defect of storing) of er bij de installatie schade is ontstaan en wij aansprakelijk zijn voor dat gebrek of die schade, zullen wij dat – binnen een redelijke termijn – herstellen. Het is wel belangrijk dat u ons tijdig informeert bij eventuele (vermeende) gebreken of schade. Zie artikel 4.1.3 voor de termijn waarbinnen u zich tot ons dient te wenden.

3.4.3    Uw belangrijkste verplichtingen zijn:

  • juiste, correcte en volledige informatie te verschaffen die wij u hebben gevraagd of nodig hebben, of waarvan u weet dat die anderszins relevant is of kan zijn voor een deugdelijke, veilige en goede installatie en montage;
  • zorgen voor benodigde toestemming, vergunning(en) en eventuele (parkeer, laad/los, toegangs-) ontheffing(en);
  • aanwezigheid op de afgesproken dag(en) van montage (let op: niet tijdig voor verzetten of annuleren van een afspraak kan leiden tot extra kosten; zie hieronder);
  • (goed functionerende) wifi/internetaansluiting op de plek van de omvormer (en toegangscode tot router/wifi);
  • geschikte meter(kast) en elektra-aansluiting (1-faseaansluiting of 3-fasenaansluiting) die voldoet aan huidige wet-/regelgeving (en daarmee energie kan terug leveren aan het netwerk en past bij uw gewenste verbruik (standaard of hoog/zwaar verbruik)) en dak(constructie) (in goede en deugdelijke staat voor installatie en montage van het Solarsysteem);
  • veilige, schone, opgeruimde en goed bereikbare werkplekken of (kruip)ruimtes waar wij moeten zijn voor montage en installatie van het Solarsysteem (ook voor eventuele steigers, hoogwerkers, veiligheidsmaatregelen, etc.);
  • en niet onbelangrijk, tijdige voldoening van uw betaalverplichting(en).

3.4.4    Indien gedurende de levering, installatie en/of montage blijkt dat u niet aan één of meerdere van bovenstaande vereisten kunt voldoen of BonGo Solar niet aansprakelijk is voor een eventueel defect of storing, dan kan dit leiden tot het maken van een nieuwe afspraak en/of is BonGo Solar gerechtigd kosten in rekening te brengen voor eventueel meerwerk, een eventueel (tweede) bezoek en (extra) uitgevoerde werkzaamheden waarvoor de Klant aansprakelijk is.

3.4.5    Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst met u een afspraak te maken voor installatie en montage. Wij kunnen met u afspreken dat de installatie op een later moment wordt uitgevoerd; maar let op, er kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. Zie artikel 5.1.7 voor meer informatie.

3.4.6    Indien u een afspraak voor montage binnen 48 uur voor de geplande dag van montage annuleert of verzet, is BonGo Solar gerechtigd om EUR 250 (voor gemaakte kosten (werkvoorbereiding, planning, etc.) in rekening te brengen. Bij annulering of verzetten van een afspraak voor montage binnen 24 uur voor de geplande dag van de montage, is BonGo Solar gerechtigd om EUR 1000 (voor gemaakte kosten (werkvoorbereiding, planning, etc.)) in rekening te brengen, tenzij de reden van het verzetten of annuleren van de afspraak is gelegen in overmacht. Indien een Consument een order of Overeenkomst annuleert (voor zover toegestaan) gelden de bepalingen in artikel 5.3.2 en 5.3.3.

3.4.7    Voor eventuele klachten of schadeclaims, verwijzen wij u naar artikel 4.1 voor verdere informatie en eventuele verval termijnen waarbinnen u een klacht of claim dient in te dienen.

3.5       Garanties

3.5.1    In aanvulling op de installatiegarantie in artikel 5 onder 8.5 en de fabrieksgarantie in artikel 5 onder 11.4, geeft BonGo Solar de productgarantie dat het Solarsysteem gedurende 1 jaar vanaf de datum van montage aan de Koopovereenkomst beantwoordt (of zoveel langer als expliciet aangegeven), tenzij er sprake is van normale slijtage, het Solarsysteem niet op een juiste manier gebruikt is, niet goed onderhouden is, door schade van buitenaf, of door de Klant zelf kapot gemaakt of beschadigd is.

3.5.2    Indien de Klant zelf of een derde het Solarsysteem demonteert, repareert, verplaatst, herstelt, verandert, wijzigt of combineert met installaties en (energie)systemen die niet hiervoor geschikt zijn of niet door BonGo Solar met het Solarsysteem zijn verbonden, vervallen alle door BonGo Solar verleende garanties, productgarantie, fabrieksgarantie en installatiegarantie en is BonGo Solar niet aansprakelijk voor enige gebreken aan, of schade aan of veroorzaakt door het Solarsysteem.

3.5.3    In geval van installatie van een "doe-het-zelf" pakket, gelden beperkte garanties en is BonGo Solar niet aansprakelijk voor enige gebreken aan, of schade aan of veroorzaakt door het Solarsysteem of enige andere schade aan of in de Woning (inclusief het elektriciteit ‘s netwerk, bedrading, kabels of andere apparaten of systemen) door onjuiste, gebrekkige of verkeerde installatie en montage. Controleer de voorwaarden, garanties en instructies van het "doe-het-zelf" pakket.

3.6       BTW teruggave en koop op afbetaling/financiering, subsidie

3.6.1    Onder bepaalde voorwaarden, kunnen Solarsystemen ook door middel koop op afbetaling, financiering of middels een subsidie worden gekocht. Let op: geld lenen (inclusief koop op afbetaling of met financiering), kost geld. Controleer de voorwaarden en kosten van koop op afbetaling en financiering. Financiering worden verzorgd door derde partijen onder hun voorwaarden (inclusief afbetaling) en hieraan zijn kosten verbonden. Subsidies en fondsen kunnen eveneens ieder hun eigen voorwaarden hanteren. BonGo Solar is niet verantwoordelijk voor toekenning of afwijzing van een financiering of subsidie (inclusief eventueel bezwaar) en betaaltermijnen aan BonGo Solar zijn niet afhankelijk van of gekoppeld aan de betalingstermijnen van de verstrekker van de subsidie, fonds of lening.

3.7       Netcongestie en (verzwaarde) fase(n)aansluiting

3.7.1    Hierbij willen wij de Klant wijzen op (het bestaan en de gevolgen van) mogelijke netcongestie. Netcongestie kan ontstaan door capaciteitsproblemen van het netwerk, relatief veel zonnepanelen in uw buurt, of bij veel zonne-uren of bij felle zon. Door netcongestie kan het zijn dat terug leveren van energie en daarmee terugverdienen mogelijkheden (tijdelijk) beperkt of uitgesloten zijn, ook is het mogelijk (uit veiligheidsoogpunt) dat uw zonnepanelen en/of omvormer (tijdelijk) automatisch worden uitgeschakeld (en u dus reguliere stroom afneemt). BonGo Solar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (problemen bij of gevolgen van) netcongestie. U dient zich te wenden tot uw netbeheerder voor verdere vragen of klachten.

3.7.2    Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij zelfbouw), zal BonGo Solar de aansluiting van het Solarsysteem op uw elektra-aansluiting verzorgen. De Klant is verantwoordelijk voor de verbinding tussen het energienet en de meterkast, inclusief eventueel gewenste of wettelijk vereiste verzwaring van 1 fase naar 3 fasen (bijvoorbeeld als u hoog stroomverbruik heeft (warmtepomp, autolader(s), etc.) of krachtstroom gebruikt). U dient zich te wenden tot uw netwerkbeheerder voor eventuele verzwaring of aanpassing. BonGo Solar is niet verantwoordelijk voor verzwaring van de fase(n)aansluiting en zal het Solarsysteem installeren aan de beschikbare fase(n)aansluiting.

De volledige algemene voorwaarden inclusief ons privacy statement kunt u hier bekijken en downloaden.