BONGO SOLAR NIEUWS

Koolen Industries bedrijf Energy Experience Group verandert naam, als onderdeel van holistische strategie

Koolen Industries Solar is de nieuwe naam van Energy Experience Group (EEG). Deze naamswijziging maakt onderdeel uit van een holistische strategie om energie generatie meer te integreren met andere oplossingen, zoals schone energieopslag, distributie en gebruikersapplicaties.

Koolen Industries bedrijf Energy Experience Group verandert naam, als onderdeel van holistische strategie

Koolen Industries Solar’s installatiebedrijf wordt ook hernoemd, van Energy Experience Installation Services naar Koolen Installation Services.

“We zijn snel gegroeid sinds de overname van Koolen Industries vorig jaar en we groeien steeds meer in onze nieuwe rol als een belangrijk onderdeel van iets groters, namelijk een groep die ervoor wil zorgen dat schone energie voor iedereen beschikbaar wordt, waar en wanneer dit nodig is. Door de naam te veranderen helpen we klanten te begrijpen hoe zonnepanelen gebruikt kunnen worden met andere applicaties, zoals laadinfrastructuur, lithium batterijen en andere soorten schone energieopslag,” aldus Alfred Breggeman, CEO, Koolen Industries Solar.

“Door consumenten het gehele plaatje te laten zien, helpen wij hen om deel te nemen aan een groen herstel na de coronacrisis, wat duidelijk iets is wat klanten willen. Het is geen toeval dat de vraag naar zonnepanelen bleef aanhouden en zelfs steeg tijdens de intelligente lock-down. Onze klanten vertellen ons dat ze gezond en duurzaam willen leven en dat zij niet terug willen naar de uitstoot niveaus voor Covid-19.”

Koolen Industries Solar bedrijf BonGo Solar heeft sinds oktober 2019 in totaal 5.638 zonnepaneel installaties uitgevoerd, van in totaal 60.000 zonnepanelen, op de daken van Nederlandse inwoners en bedrijven. Zo mocht BonGo Solar 63 woningen van twee nieuwbouwprojecten in Dordrecht voorzien van zonnestroom.

De omzet steeg met 35%, het aantal medewerkers is uitgebreid van 88 naar 116 en zonnepaneel installatiebedrijf NovaVolt werd overgenomen in de tussentijd.

“We kijken uit naar een aantal mooie projecten, zoals zonnepaneel installaties voor een groot aantal scholen in Haarlemmermeer, en we willen gaan uitrollen naar Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk,” laat een enthousiaste Peter Mulder weten, die in april in dienst trad als Chief Commercial Officer.

“Zonnestroom speelt een essentiële rol in het realiseren van de energie transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De voordelen van zonnepanelen worden nog groter wanneer zij gecombineerd worden met technologieën en services die de gegenereerde energie opslaan, vervoeren en gebruiken. De afgelopen maanden hebben wij gekeken hoe wij dit efficiënt en betaalbaar kunnen doen en we zijn nu klaar om onze particuliere en zakelijke klanten te introduceren aan de vele mogelijkheden van Koolen Industries Solar,” zei Kees Koolen, CEO van Koolen Industries.

Zonnestroom wordt een essentieel onderdeel van de wereldwijde energie transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zeggen Alfred Breggeman, CEO, Koolen Industries Solar en Kees Koolen, CEO Koolen Industries. (Deze foto werd genomen voor Covid-19).

Koolen Industries Solar zag het aantal medewerkers drastisch groeien de afgelopen maanden. (Deze foto werd genomen voor Covid-19).

Over Koolen Industries www.koolenindustries.com

De missie van Koolen Industries is ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de energietransitie. Door schone energie op te wekken uit de wind en zon, en oplossingen bieden die deze energie opslaan, vervoeren en leveren, zullen ze consumenten een autonome levensstijl bieden, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

Koolen Industries bouwt en investeert in een groep bedrijven die er samen voor zullen zorgen dat hernieuwbare energie altijd beschikbaar zal zijn, waar en wanneer dat ook nodig is. Betrouwbaar en veilig. Mogelijk gemaakt door ingenieuze software

Sinds haar start in 2019, kondigde Koolen Industries investeringen aan in zonnepaneel installatiebedrijf BonGo Solar, lithium batterijen producent Super B, energie opslag bedrijf Smart Grid, flowbatterij ontwikkelaar Elestor,  groene ammoniak bedrijf Proton Ventures, cloudplatform voor het huren van mobiele energie opslag Skoon Energy, laadinfrastructuur bedrijf Floading Energy, Hardt Hyperloop, AI robotica bedrijf Aziobot en EIT InnoEnergy, een bedrijf dat investeert in duurzame energie startups in Europa.

Over Koolen Industries Solar www.koolenindustriessolar.com

Koolen Industries Solar (voorheen Energy Experience Group) is een groep van bedrijven uit de Koolen Industries groep, die werkzaam zijn in de zonne-energiesector. Op jaarbasis installeert Koolen Industries Solar rond de 75.000 zonnepanelen bij consumenten en bedrijven. Momenteel bestaat Koolen Industries Solar uit vijf bedrijven: BonGo Solar, NovaVolt, BonGo Solar Projects, Duurzaam Besparen en Koolen Installation Services.

Door duurzame energie op te wekken, vervult deze groep bedrijven een essentieel onderdeel binnen de visie van Koolen Industries om schone energie voor iedereen beschikbaar te maken. Andere bedrijven uit de Koolen Industries groep pakken het vanuit hier op om deze schone energie te transporteren, op te slaan en te leveren.

Over Koolen Installation Services

Koolen Installation Services installeert de zonnestroom oplossingen die verkocht worden door haar zuster bedrijven BonGo Solar, NovaVolt, BonGo Solar Projects en Duurzaam Besparen. Dit doen ze volgens de NEN1010-normen zodat ze de veiligheid van de zonnepanelen kunnen garanderen.


Koolen Industries company Energy Experience Group renamed, as part of holistic strategy

Koolen Industries Solar is the new name of Energy Experience Group (EEG). This is part of a holistic strategy that aims to integrate energy generation more closely with business areas such as clean energy storage and distribution as well as with user applications.

Koolen Industries Solar’s corporate installations arm will also be renamed, changing from Energy Experience Installatie Services to Koolen Installation Services.

“We have grown quickly since Koolen Industries acquired EEG last year, and we are growing into our new role as an integral part of something much bigger, namely a group that wants to make sure clean energy is available for everyone, whenever and wherever they need it. This rebranding will help our customers understand how our solar panels can be used in combination with many other applications, such as charging infrastructure, lithium batteries or other kinds of clean energy storage,” said Alfred Breggeman, CEO, Koolen Industries Solar.

 

“Such integrated thinking will also help our customers participate in a green recovery from the Corona-crisis, which is clearly something they want to do. It is no coincidence that demand for solar panels has remained strong and growing during lock-down. Our customers tell us they want to live healthy, sustainable lives and the last thing they want is to return to the emission levels we saw before Covid-19 hit.”

Koolen Industries Solar subsidiary BonGo Solar has installed some 60,000 panels since the acquisition of EEG in October last year, spread across more than 5,600 separate private and corporate rooftop projects. These include the provision of solar energy to 63 new homes that make up two new construction projects in Dordrecht, The Netherlands.

Turnover rose 35%, the workforce grew from 88 to 116 people, and solar panel installation company NovaVolt was acquired during this half-year period.

“We have a lot of exciting projects to look forward to, such as solar panel installations for a large number of schools in Haarlemmermeer, and we are preparing to enter Spain, France and the United Kingdom with the BonGo Solar brand,” said Peter Mulder, who joined as Chief Commercial Officer in April.

“Solar power is obviously fundamental to the energy transition from fossil fuels to renewables, but the benefits of solar panels are even greater when they are combined with technologies and services that store, distribute or use the electricity they generate. We have spent the last few months working out how this can be done in ways that are both efficient and affordable, and we are now ready to tell our private and corporate customers about the almost endless possibilities on offer from Koolen Industries Solar,” said Kees Koolen, CEO and Chairman, Koolen Industries.

Solar power will be an essential part of a global energy transition from fossil fuels to renewables, according to Kees Koolen, Chairman & CEO, Koolen Industries, and Alfred Breggeman, CEO, Koolen Industries Solar. (This picture was taken before corona).

Koolen Industries Solar has seen its workforce grow dramatically during recent months.(This picture was taken before corona.)

About Koolen Industries www.koolenindustries.com

The mission of Koolen Industries is to enable everyone to contribute to and participate in the energy transition. Generating clean energy from wind and the sun, and developing solutions that store, transport and deliver this energy, we provide consumers with an autonomous life that is independent of the grid.

Koolen Industries invests in and builds a group of companies that together will make sure renewable energy will always be available, whenever and wherever it is needed. Reliable and safe. Made possible by ingenious software.

Since its inception in 2019, Koolen Industries has brought a number of company into the fold. These include solar panel installations company BonGo Solar, lithium battery maker Super B, energy storage company Smart Grid, flow battery developer Elestor, green ammonia company Proton Ventures, cloud-based mobile energy storage platform provider Skoon Energy, electric charging infrastructure firm Floading Energy, AI robotics company Aziobot, Hardt Hyperloop, and EIT InnoEnergy, which invests in sustainable energy start-ups across Europe.

About Koolen Industries Solar www.koolenindustriessolar.com

Koolen Industries Solar (previously Energy Experience Group) is part of the Koolen Industries group and consists of a group of companies within the solar energy sector. Koolen Industries Solar installs about 75.000 solar panels per year on consumer homes and company buildings. At the moment, Koolen Industries Solar consists of five companies: BonGo Solar, NovaVolt, BonGo Solar Projects, Duurzaam Besparen and Koolen Installation Services.

By generating renewable energy, this group of companies fulfils an essential part in Koolen Industries’ vision to make clean energy available to everyone. Other companies in the Koolen Industries group are focussed on the transportation, storage and delivery of clean energy.

About Koolen Installation Services

Koolen Installation Services installs the solar energy solutions sold by its sister companies BonGo Solar, NovaVolt, BonGo Solar Projects and Duurzaam Besparen. All installations are done in accordance with the NEN1010-norms, which guarantees the safety of the solar panels. 

Zonnepanelen gunstige investering: ook met terugleveringskosten

23 februari 2024

Steeds meer energiebedrijven geven aan dat ze terugleveringskosten in rekening gaan brengen. Maar er is niets om je zorgen over te maken: investeren in zonnepanelen blijft interessant. Zelfs als er terugleveringskosten zijn. Hoe zit dit?

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel; salderingsregeling blijft bestaan!

14 februari 2024

Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen verworpen. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Overweeg je nu zonnepanelen aan te schaffen? Dan heb je dankzij de lage prijzen je investering al in drie terugverdiend. Met de salderingsregeling blijft je het voordeel behouden dat je ook de stroom die je niet verbruikt mag blijven terugleveren. Zo blijft iedere kilowatt uur die je opwekt bijdragen aan jouw besparing. Een zorg minder, een slimme stap vooruit. Hoe zit het?

Salderingsregeling op de weegschaal: eén partij beslist

12 februari 2024

Deze week stond de Eerste Kamer in het teken van een cruciale discussie die de toekomst van de salderingsregeling in Nederland kan veranderen. Met de stemming die komende dinsdag op de agenda staat, bevinden we ons op een kantelpunt: zal de regeling worden afgebouwd of blijft deze bestaan zoals we hem kennen? De beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor huishoudens en de duurzaamheidsagenda van het land. In aanloop naar deze beslissende dag bieden wij een diepgaande analyse en blikken vooruit op de mogelijke uitkomsten en de impact daarvan op onze energietoekomst.


Overzicht