BONGO SOLAR NIEUWS

Koolen Industries' dochterbedrijf Energy Experience Group neemt zonnepaneel bedrijf NovaVolt over

Energy Experience Group, dochteronderneming van het Nederlandse schone energieconglomeraat Koolen Industries, neemt voor meer dan 5 miljoen euro zonnepaneleninstallatiebedrijf NovaVolt Solar over.

Koolen Industries' dochterbedrijf Energy Experience Group neemt zonnepaneel bedrijf NovaVolt over

“Onze klanten zullen profiteren omdat ze nu kunnen kiezen of ze hun zonnepanelen zonder voorinvestering willen kopen bij NovaVolt, of in één keer aan willen schaffen bij zusterbedrijf BonGo Solar”. Aldus Hans Bouhof, CEO van Energy Experience Group.

“Dit zal het makkelijker maken voor mensen om zogenoemde ‘prosumers’ te worden. Dit zijn mensen die naast het produceren van hun eigen elektriciteit, deze ook terugverkopen aan het net”, zei John Grollé, General Manager NovaVolt Solar.

Op dit moment heeft slechts 10% van de Nederlandse woningen zonnepanelen geïnstalleerd volgens Holland Solar, maar er wordt verwacht dat de markt de komende jaren flink zal groeien.

“Door de middelen van NovaVolt en BonGo Solar te combineren, kunnen we snel opschalen en ons aandeel in deze snelgroeiende markt vergroten”, aldus Hans Bouhof, CEO Energy Experience Group.

BonGo Solar en NovaVolt zullen nauw samenwerken om elkaars groei te ondersteunen.

“Deze overname zal beide bedrijven helpen de zonne-industrie beter te begrijpen. We zullen van elkaar leren en efficiëntie vinden”, aldus Alfred Breggeman, directeur van de zonnetak van Koolen Industries.

Naarmate zonne-energie populairder wordt, zullen consumenten ook de prijzen zien dalen.

“De zonnepaneleninstallatie-industrie groeit, waardoor schaalvoordelen belangrijker worden. Met deze overname kunnen we de kosten verlagen en tegelijkertijd zonne-energieoplossingen van betere kwaliteit leveren. Dit past goed bij onze missie van schone en betaalbare energie voor iedereen”, aldus Kees Koolen, de CEO van Koolen Industries.

BonGo Solar en NovaVolt kijken nu ook naar uitbreidingsmogelijkheden buiten Nederland, zoals Spanje, Frankrijk en Zweden.

Over NovaVolt

NovaVolt is een zonne-energiebedrijf dat al zes jaar actief is op de Nederlandse markt. Hun hoogste prioriteit is om de installatie van zonnepanelen gemakkelijk te maken voor hun klanten door situaties flexibel te behandelen, rekening te houdend met hun wensen, en het geven van eerlijk en betrouwbaar advies. NovaVolt verzorgt het gehele kooptraject van advies tot plaatsing van zonnepanelen en biedt daarbij een uitstekende service. Ze leveren professionele installaties wat wordt gedaan door een team van erkende en gecertificeerde professionals. NovaVolt biedt een 30 jaar Europese All-In premium garantie op al hun zonnepanelen. Op dit moment is de klanttevredenheidsscore van NovaVolt op klantenvertellen.nl een 9,4. Bovendien doneert NovaVolt voor elke verkochte installatie aan het goede doel Natuur Fonds, de Nederlandse versie van Het Wereld Natuur Fonds.

Over Energy Experience Group/BonGo Solar www.bongosolar.nl

Energy Experience group is een zonnepaneleninstallatiebedrijf van Koolen Industries en bestaat uit vijf bedrijven, waaronder BonGo Solar en NovaVolt Solar. Het past goed in de visie van Koolen Industries over schone energie voor iedereen. Dit door het vervullen van het schone energieopwekkingsproces die op zijn beurt kan worden opgeslagen, vervoerd en geleverd.

BonGo Solar is een ISO- en TÜV-gecertificeerd bedrijf dat de afgelopen jaren met succes duizenden zonnepanelen heeft geïnstalleerd.

In november 2018 installeerden ze met succes 1.750 zonnepanelen bij verwarmingsfabrikant Remeha in Apeldoorn, Nederland. BonGo Solar geeft gedegen en passend advies. BonGo Solar werkt uitsluitend met A-merk zonnepanelen, omvormers en onderbouwsystemen.

Hun vaste merken zijn AEG-zonnepanelen en SolarEdge omvormers. Alle installateurs die bij BonGo Solar werken installeren volgens NEN1010 normen en in het algemeen installeert BonGo Solar al zonnepanelen binnen zes weken.

Over Koolen Industries www.koolenindustries.com

De missie van Koolen Industries is ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de energietransitie. Door schone energie op te wekken uit de wind en zon, en oplossingen bieden die deze energie opslaan, vervoeren en leveren, zullen ze consumenten een autonome levensstijl bieden, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

Koolen Industries bouwt en investeert in een groep bedrijven die er samen voor zullen zorgen dat hernieuwbare energie altijd beschikbaar zal zijn, waar en wanneer dat ook nodig is. Betrouwbaar en veilig. Mogelijk gemaakt door ingenieuze software

Sinds haar start in 2019, kondigde Koolen Industries investeringen aan in BonGo Solar (zonnepaneel installaties), Super B (lithiumbatterijen), Smart Grid (energie opslag systemen), Elestor (flowbatterijen),  Proton Ventures (schone energieopslag in ammonia), Skoon Energy (cloudplatform voor het huren van mobiele-energieopslag en containers hiervoor), Floading Energy (laadinfrastructuur), Hardt Hyperloop (hyperloop-technologie), Aziobot (autonome schoonmaak robot met revolutionaire AI software) en EIT InnoEnergy (investeerder in Europese duurzame energie startups).


Koolen Industries subsidiary Energy Experience Group acquires solar panel installation company NovaVolt

Dutch clean energy conglomerate Koolen Industries’ solar subsidiary Energy Experience Group has acquired solar panel installation company NovaVolt Solar Energy for more than 5 million euros.

“Our customers will benefit, as they can now choose whether they want to buy their solar panels without any pre-payment from NovaVolt, or buy them at once from its sister company BonGo Solar,” said Hans Bouhof, CEO, Energy Experience Group.

“This will make it easier for people to become what we call ‘prosumers’, who not only produce the electricity they consume, but they also sell some of it back to the grid”, said John Grollé, General Manager NovaVolt.

Currently, only 10% of Dutch homes have installed solar panels according to Holland Solar, but the market is set to expand dramatically in the years ahead.

“Combining the resources of NovaVolt and BonGo Solar will help us scale up quickly and increase our share of this fast-growing market,” said Hans Bouhof, CEO Energy Experience Group.

BonGo Solar and NovaVolt will work closely together to support each other’s’ growth.

“This acquisition will help both our companies understand the solar industry better. We will learn from each other and find efficiencies,” said Alfred Breggeman, director of the solar branch of Koolen Industries.

As solar power becomes more popular, consumers will also see prices fall.

“The solar panel installation industry is maturing, which means economies of scale become more important. With this acquisition we will be able to reduce costs while at the same time delivering better quality solar power solutions. This fits well into our mission for clean and affordable energy for everyone,” said Kees Koolen, Chairman and CEO, Koolen Industries.

BonGo Solar and NovaVolt are now looking at expansion opportunities outside the Netherlands as well, like Spain, France and Sweden.

About NovaVolt

NovaVolt is a solar company that has been operating in the Dutch market for the past six years. Their highest priority is to make the solar panel installation easy for their customers by handling situations flexibly, taking into account their wiches, and giving honest and reliable advice. NovaVolt takes care of the entire purchasing trajectory, from advice to placement of solar panels, all the while providing an excellent service. They deliver professional installations without having to break anything down and it is done by a team of recognised and certified professionals. NovaVolt offers a 30 years European All-In premium guarantee on all their solar panels. Currently, NovaVolt’s customer satisfaction score at klantenvertellen.nl is a 9.4 out of 10. Moreover, for every sold installation, NovaVolt donates to the charity Natuur Fonds, the Dutch arm of The World Wide Fund for Nature.

About Energy Experience Group/BonGo Solar www.bongosolar.nl

Energy Experience group is a solar panel installation company owned by Koolen Industries and consists of five companies, including BonGo Solar and NovaVolt Solar. It fits well into the Koolen Industries vision of clean energy for everyone, by fulfilling the clean energy generation process, which in turn can be stored, transported and delivered.

BonGo Solar is an ISO and TÜV certified company, which has successfully installed thousands of solar panel installations in the past few years.

In November 2018 they successfully installed 1,750 solar panels at heating manufacturer Remeha in the Netherlands. BonGo Solar is able to give thorough and appropriate advice. BonGo Solar works exclusively with A-brand solar panels, inverters and substructures.

Their regular brands are AEG-panels and SolarEdge inverters. All installers that work with BonGo install according to NEN1010 norms and in general BonGo Solar installs solar panels within six weeks.

About Koolen Industries www.koolenindustries.com

The mission of Koolen Industries is to enable everyone to contribute to and participate in the energy transition. Generating clean energy from wind and the sun, and developing solutions that store, transport and deliver this energy, we provide consumers with an autonomous life, independent of the grid.

Koolen Industries invests in and builds a group of companies that together will make sure renewable energy will always be available, whenever and wherever it is needed. Reliable and safe. Made possible by ingenious software.

Since its inception in 2019, Koolen Industries announced participations in BonGo Solar (solar panel installations), Super B (lithium batteries), Smart Grid (Energy Storage Systems), Elestor (flow batteries), Proton Ventures (clean energy storage in ammonia), Skoon Energy (cloud platform for renting mobile energy storage and mobile energy storage containers), Floading Energy (charging infrastructure), Hardt Hyperloop (hyperloop technology), Aziobot (a robotics startup developing a cleaning robot with revolutionary autonomous AI software) and EIT InnoEnergy, a company that invests in sustainable energy start-ups across Europe. systemen), Elestor (flowbatterijen),  Proton Ventures (schone energieopslag in ammonia), Skoon Energy (cloudplatform voor het huren van mobiele-energieopslag en containers hiervoor), Floading Energy (laadinfrastructuur), Hardt Hyperloop (hyperloop-technologie), Aziobot (autonome schoonmaak robot met revolutionaire AI software) en EIT InnoEnergy (investeerder in Europese duurzame energie startups).

Zonnepanelen gunstige investering: ook met terugleveringskosten

23 februari 2024

Steeds meer energiebedrijven geven aan dat ze terugleveringskosten in rekening gaan brengen. Maar er is niets om je zorgen over te maken: investeren in zonnepanelen blijft interessant. Zelfs als er terugleveringskosten zijn. Hoe zit dit?

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel; salderingsregeling blijft bestaan!

14 februari 2024

Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen verworpen. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Overweeg je nu zonnepanelen aan te schaffen? Dan heb je dankzij de lage prijzen je investering al in drie terugverdiend. Met de salderingsregeling blijft je het voordeel behouden dat je ook de stroom die je niet verbruikt mag blijven terugleveren. Zo blijft iedere kilowatt uur die je opwekt bijdragen aan jouw besparing. Een zorg minder, een slimme stap vooruit. Hoe zit het?

Salderingsregeling op de weegschaal: eén partij beslist

12 februari 2024

Deze week stond de Eerste Kamer in het teken van een cruciale discussie die de toekomst van de salderingsregeling in Nederland kan veranderen. Met de stemming die komende dinsdag op de agenda staat, bevinden we ons op een kantelpunt: zal de regeling worden afgebouwd of blijft deze bestaan zoals we hem kennen? De beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor huishoudens en de duurzaamheidsagenda van het land. In aanloop naar deze beslissende dag bieden wij een diepgaande analyse en blikken vooruit op de mogelijke uitkomsten en de impact daarvan op onze energietoekomst.


Overzicht